กลับหน้าหลัก
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร Facebook ตำแหน่ง
นายอาณัติ เหล่าโก้ก 0910184807 - ผู้อำนวยการ
นางสาวจอมศรี วงค์ชมภู 0848366832 หญิงแกร่ง ไม่เคยท้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมัย วิไล 0801737619 สมัย วิไล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
นางสาวสะใบทิพย์ บุญขาว 0870038158 สะใบทิพย์ บุญขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
นายทัศน์พัสกร โตมร 0890419386 ฮอจุนแจ ทัศน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายคัมภีร์ คำป้อง 0801676775 คัมภี ทองจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
สิบเอกสุริยา เขื่อนคำ 0981567198 Ya Suriya ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์
นายชาญนะที อ่อนทอง 0943966686 ชาญนะที อ่อนทอง หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้า
นายทิณกร เจียจันทร์ 0917199760 Thinnakorn Chiachan หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวสุภัททา หงษ์คำ 0811857288 Suphattha Nui หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวดารณี หงษ์คำ 0906149551 Daranee Hongkum หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวสุปราณี บุญกัณฑ์ 0860525584 น้ำใส ใจจริง การเงิน ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี ครูคณิตศาสตร์
นางสาวสุพัตรา ทาน้อย 0860029467 Dala Patt กยศ. งานทะเบียน ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี ครูภาษาไทย
นางปรางค์ทิพย์ ชิตเชื้อ 0898065841 ปรางค์ทิพย์ ใบบัว บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์ แหวนหล่อ 0879368756 0614734291 - ฝึกงาน สอบV-NET สอบมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน Tel.fax.045955207 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน mail.r-tech-ny@hotmail.com
    web:trt.ac.th 399 ม.13 ถ.รพช. ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ 34260