ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
  ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป - งานวางแผนและงบประมาณ - หัวหน้างาน - หัวหน้าสาขาวิชา - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานบุคลากร - งานความร่วมมือ - งานหลักสูตร/การสอน - สาขาวิชาช่างยนต์ - งานครูที่ปรึกษา
- งานการเงิน - งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม - งานวัดผลและประเมินผล - สาขาวิชาช่างไฟ - งานปกครอง
- งานการบัญชี - งานประกันคุณภาพการศึกษา - งานห้องสมุด - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานพัสดุ - งานส่งเสริมผลผลิตการค้า - งานสอบ V-NET - สาขาวิชาการบัญชี - งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานอาคารสถานที่ - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ - งานสอบ มาตรฐานวิชาชีพ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานห้องพยาบาล
- งานยานพาหนะ        - งานฝึกงาน - สาขาวิชาสามัญพื้นฐาน - งานโครงการพิเศษ
- งานประชาสัมพันธ์   - งานระบบทวิภาคี   - งานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- งานเงินอุดหนุน   - งานนิเทศการสอน   - งานนักศึกษาวิชาทหาร
- งานทะเบียน   - งานสื่อการสอน   - งานลูกเสือ
- งานกองทุนเพื่อการเพื่อการศึกษา   - งานหนังสือ   - งานดนตรี และกีฬา