โครงสร้างหลักสูตรระดับ ปวช.56 ปวส.57
หลักสูตรแผนการเรียนระดับปวช.57-59 ปวส.57-58
หลักสูตรแผนการเรียนระดับปวช.58-60 ปวส.58-59
หลักสูตรแผนการเรียนระดับปวช.59-61 ปวส.59-60
หลักสูตรแผนการเรียนระดับปวช.60-62 ปวส.60-61