• ประวัติ
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • ปรัชญา
  • อัตลักษณ์เอกลักษณ์
  • Logo
  • ชื่อ ระดับ ประเภทสถานศึกษา
  • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
          เมื่อปีพ.ศ. 2547-2548 เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน โดย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผู้ก่อตั้ง
และเป็นประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการ
สร้างคุณภาพการศึกษาให้พื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เกิดจากแรงบันดาลใจในครั้งที่ได้
มีโอกาสเดินทางทำบุญกฐินในพื้นที่ภาคอีสาน และพบเห็นว่า ไม่มีเด็ก คนหนุ่ม คนสาว อยู่บ้านมีแต่
คนเฒ่าคนแก่ ซึ่งคนเหล่านี้นั้นต้องออกไปหางานทำในกรุงเทพมหานคร แทนที่อายุควรจะได้รับการ
ศึกษา หรือเรียนหนังสือ เพราะไม่มีสถานศึกษาการเดินทางก็ลำบากเนื่องจากอยู่ห่างไกลตัวเมือง
สถานศึกษาก็อยู่ห่างไกล อีกทั้งฐานะ และเงินสนับสนุนทางการศึกษามีน้อย มีฐานะยากจน
         ปี พ.ศ. 2547 ท่าน ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับใบอนุญาตเปิด
สถานศึกษาในระบบ เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำนวน 9 สาขา
         ปี พ.ศ. 2548 ได้สร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 สาขา ในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สาขาขุขันธ์ สาขาบุณฑริก สาขาเขมราฐ สาขาวิรินธร และสาขาน้ำยืน
เพื่อให้ลูกหลานของทุกท่านได้มีโอกาสได้ศึกษา ได้เล่าเรียนหนังสือ มีความรู้ มีวุฒิการศึกษา เพื่อประกอบ
อาชีพในอนาคต เปิดสถานประกอบการของตัวเอง เพื่อประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
นำความรู้ไปพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสังคม ครอบครัวของตัวเอง และประเทศชาติต่อไป
         จำนวนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มีทั้งสิ้น 14 สาขา ได้แก่
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาพุทไธสง
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาละหานทราย
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขานากลาง
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาหนองบัวลำภู
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาโพนพิสัย
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาบึงกาฬ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาคง
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขามุกดาหาร
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาขุขันธ์
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาบุณฑริก
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาเขมราฐ
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาวิรินธร
14. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาน้ำยืน


วิสัยทัศน์
            มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีศีลธรรม มีทักษะ มีสมรรถนะวิชาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน ชุมชน สังคม ให้พร้อมก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพ ระบบบริหารจัดการ บุคลากร
2. จัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม
ทักษะการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมืออุปกรณ์
4. ประสานสร้างความสัมพันธ์ กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง
สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
5. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวะศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีศักยภาพ มีทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน ชุมชน สังคม ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญา : พลังความรู้คู่คุณธรรม นำทางสู่ความสำเร็จ

อัตลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ
เอกลักษณ์ : มีฝีมือ
คุณอัตลักษณ์ : มีวินัย

โลโก้วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน

เครื่องหมาย/ตราวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน ระหว่างขอบของวงกลมนอกวงกลมใน บอกชื่อ
วิทยาลัย ภายในวงกลมมีเครื่องหมาย 4 รูป คือ
             ธงชาติ            หมายถึง ความเป็นไทย
             ธรรมจักร        หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
             หนังสือ           หมายถึง วิชาความรู้
             ฟันเฟือง         หมายถึง พลังขับเคลื่อนและความพร้อมเพรียง
ดอกไม่ประจำวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์
สีประจำวิทยาลัย คือ สีขาว - สีแดง

 
 

พุทธสุภาษิต คือ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญา คือแสงสว่างในโลก

ชื่อภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ Rakthai Namyuen Business Administration Technological College
เปิดสอน ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ความจุนักเรียนสูงสุด 585 คน
ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 399 หมู่ 13 บ้านหนองหญ้าช้าง ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260
โทรศัพท์ 045955207
แฟกส์ 045955207
อีเมล์ r-tech-ny@hotmail.com
เว็บ http://www.trt.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน
ผู้อำนวยการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี
1 นายสิริ กลิ่นบัว 2548
2 นางประกาย เกียรติบุญสนอง 2548
3 นายไชยพงษ์ ไพศิลป์ 2548-2551
4 นายเทพนม ทามนตรี 2552-2554
5 นายสรพงษ์ นามเรืองศรี 2554
6 นายยิ่งศักดิ์ ยิ้มสังข์ 2554-2556
7 นายอาณัติ เหล่าโก้ก 2556-2565
8 นางสาวจอมศรี วงค์ชมภู 2565-ปัจจุบัน
ผู้จัดการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี
1 นางเพ็ญประภา เทียมสุวรรณ 2547 - 2555
2 นางสาววีนัส เอี่ยมสะอาด 2555-2558
3 นายประณิธิ มิ่งบรรเจิดสุข 2558
4 นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ 2559-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี
1 นายไชยพงษ์ ไพศิลป์ 2547-2548
2 นายธนภัทร ทองโสม 2549-2553
3 นายธนโชติ วงค์คำเหลา 2553-2554
4 นายศรีชัย อินทะนาม 2555-2559
5 นางสาวจอมศรี วงค์ชมภู 2559-2565
6 นางสาวสะใบทิพย์ บุญขาว (รองผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 2559-ปัจจุบัน
7 นายสมัย วิไล (รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา) 2559-ปัจจุบัน
8 นายทัศน์พัสกร โตมร (รองผอ.ฝ่ายวิชาการ) 2559-ปัจจุบัน
9 นางสาวสุดารัตน์ แหวนหล่อ (รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 2565-ปัจจุบัน