กลับหน้าแรก ฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่
1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2.จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5.จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ จุดหมายอละหลักเกณฑ์การใช้ลหักสูตร
7.ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
8.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและการจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10.รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
13.ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


Content 2
Content 3
Content 4
Content 5

ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.นักเรียนติดต่อขอฝึกงานกับสถานประกอบการณ์ และขอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการณ์ คือ
   1.1ชื่อสถานประกอบการณ์
   1.2ชื่อผู้ควบคุม
   1.3ข้อมูลการติดต่อ
2.ส่งรายละเอียด ข้อ 1 ที่งานฝึกงาน
3.รับใบคำร้องขอฝึกงาน
4.รับหนังสือขอความอนุเคราะห์
5.รับหนังสือตอบรับฝึกงาน
6.ปฐมนิเทศ
7.รับหนังสือส่งตัว และสมุดบันทึกการฝึกงาน
8.จัดส่งระเบียบข้อมูลนักเรียนให้อาจารย์นิเทศ
9.เริ่มฝึกงาน/บันทึกหน้าที่ในแต่ละวัน/บันทึกรูปภาพ
10. รอรับการนิเทศ
11.จบการฝึกงาน
12.ปัจฉิมนิเทศ ประเมินการออกฝึกงาน
13.สรุป
หากมีปัญหาในการฝึกงานให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ที่ดูแลงานฝึกงาน โทร.045210817

Content 7
Content 8
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12